MedorMedor

«Xenofon 6D waste», «Xenofon ESGrating» «Xenofon SDGrating: Τα Ατομικά Συστήματα Διαχείρισης ΑΕKΚ ως σύγχρονα εργαλεία κυκλικής επιχειρηματικότητας

October 29, 2020
  • Share This Article

Οι πλατφόρμες ολοκληρωμένης διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων  «Xenofon 6D Waste», «Xenofon ESGrating»,  «Xenofon SDGrating», που δημιούργησε η Εταιρεία «ΜΕΝΤΩΡ»,  αποτελούν  τα νέα, σύγχρονα εργαλεία της κυκλικής επιχειρηματικότητας: Παρέχουν ένα ακριβές και αξιόπιστο σύστημα Ατομικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και ενσωματώνουν στη λειτουργία τους όλες τις ισχύουσες προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα όμως, ανοίγουν το δρόμο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικών σχεδίων μικρής ή μεγαλύτερης εμβέλειας με όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Γιατί  η  ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ  «ξεκλειδώνει» κεφάλαια

Ο έλεγχος «περιβαλλοντικής βιωσιμότητας» μίας εταιρείας που παράγει ή διαχειρίζεται Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι πλέον εφικτός με συγκεκριμένη πρακτική και μεθοδολογία. Η ενδεχόμενη αρνητική αποτίμηση ενός τέτοιου ελέγχου, βάζει φραγμό στο δικαίωμα της εκάστοτε επιχείρησης να αντλήσει ρευστότητα τόσο από το  τραπεζικό σύστημα,  όσο και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προκρίνει η Ευρώπη στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Ο  έλεγχος αυτός εντάσσεται στην ευρύτερη νομοθετική δράση της Ε.Ε. με την ονομασία «Sustainable Finance» (Βιώσιμη Χρηματοδότηση). Αποτελεί ένα αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας και ενσωματώνει κριτήρια ορθής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, τα λεγόμενα ESG, (Environmental, Social and Governance).  

Τα  ESG «ξεκλειδώνουν» μερίδιο σε μια πίτα 1 τρις. ευρώ.  Αυτό είναι το ύψος των κεφαλαίων που κινητοποιεί και θα κινητοποιήσει την επόμενη δεκαετία η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε συνάρτηση με τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τον προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος αυστηρά και μόνο σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Για αυτό και η ενσωμάτωση των ESG στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς. Ως εκ τούτου, με τη βελτίωση των δεικτών ESG για μία εταιρεία που παράγει ή και διαχειρίζεται ΑΕΚΚ, ανοίγει ο δρόμος σε αυτήν την τεράστια πηγή κεφαλαίων που αναζητούν ευκαιρίες επένδυσης, η οποία δεν αφορά μόνο επιχειρηματικούς κολοσσούς, αλλά απευθύνεται σε όλη τη μεγάλη, μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα.

Οι πλατφόρμες «Xenofon6DWaste», «Xenofon ESGrating»,  «Xenofon SDGrating» της «ΜΕΝΤΩΡ» ποσοτικοποιούν τους δείκτες βιωσιμότητας

Η εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ έχει σχεδιάσει και λειτουργεί τρία ολοκληρωμένα εργαλεία για τον υπολογισμό και τη διαχείριση των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, καθώς επίσης και την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Πρόκειται για τα εργαλεία «Xenofon 6D Waste», «XenofonESGrating» και  «XenofonSDGrating», με τα οποία η εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ σχεδιάζει, συστήνει και λειτουργεί για λογαριασμό των εταιρειών το Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης των ΑΕΚΚ τους.

Οι εφαρμογές «Xenofon 6D Waste», «Xenofon ES Grating»  και «Xenofon SD Grating» παρέχουν στις κατασκευαστικές εταιρείες ολιστικές υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων τους:  Α. Παρακολούθηση και υπολογισμό παραγόμενων αποβλήτων σε  όλα τα στάδια. Β Σχεδιασμό Διαχείρισης. Γ. Ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση δεικτών /αποτελεσμάτων,  τα οποία ενοποιούνται με τα οικονομικά αποτελέσματα και καταμετρώνται στα οφέλη της εταιρείας. Δ. Γίνεται εφικτή η μέτρηση της αποδοτικότητας της χρήσης των φυσικών πόρων από την εκάστοτε εταιρεία, κατ΄ εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας, από την αρχική παραγωγή μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής του (Life Cycle Assessment), διεκδικώντας πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.  

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν 

Με το Ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ που παρέχουν οι εφαρμογές «Xenofon 6D Waste», «Xenofon ES Grating» και «Xenofon SD Grating» της εταιρείας ΜΕΝΤΩΡ, οι εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα  αποκτούν όλα τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης των ΑΕΚΚ: 

  • Έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, λεπτομερούς ελέγχου και παρακολούθησης των παραγόμενων αποβλήτων – προϊόντων που είναι στην κατοχή τους. 
  • Η χρήση της εφαρμογής διευκολύνει τον τρόπο είσπραξης του κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις  των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. 
  • Με την ακριβή αποτίμηση των δεικτών βιωσιμότητας και την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων τους, μετέχουν με αξιώσεις στη διεκδίκηση πολλών και διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Η μετάβαση έχει συμβεί

Η μετάβαση από τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και η στόχευση στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στο επιχειρείν, παίρνει πια χαρακτήρα υποχρεωτικότητας μέσα από το πλέγμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που αφορά την έννοια του  «Sustainable Finance».

Η λειτουργία Ατομικών Συστημάτων Διαχείρισης ΑΕΚΚ με τα ολιστικά εργαλεία «Xenofon 6D Waste», «Xenofon ESGrating» και «Xenofon SDGrating» που σχεδιάζει και λειτουργεί η «ΜΕΝΤΩΡ»:

Καλύπτει τις ανάγκες κάθε κατασκευαστικής εταιρείας για τη διαχείριση και παρακολούθηση όλου του κύκλου ζωής των αποβλήτων. 

Εξασφαλίζει παράλληλη ποσοτικοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά βαθμονομημένα τεχνικά́ κριτήρια ελέγχου (EU Taxonomy), τους δείκτες κυκλικής οικονομίας της Eurostat, το διεθνές πλαίσιο αναφοράς Sustainability Accounting Standards Board (SASB), το  Global Reporting Initiative (GRI),  και την οδηγία της Ε.Ε για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.