MedorMedor

ESG δείκτες επίδοσης
Η εργαλειοθήκη μιας νέας οικονομίας

ESG Δεικτες επιδοσης

Η εργαλειοθήκη μιας νέας οικονομίας

Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση, γνωστοί ως ESG criteria, αναφέρονται στους τρεις βασικούς πυλώνες για τη μέτρηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των κοινωνικών επιπτώσεων μιας επένδυσης σε έναν οργανισμό.

Εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), τα οποία είναι ουσιαστικά για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ESG Δεικτες επιδοσης

Eνσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων

Η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές.
Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της, δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG.

Η μέτρηση των δεικτών επίδοσης ESG θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις τα επόμενα πέντε χρόνια:

58%

Στη διαμόρφωση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

33%

Στην κλιματική αλλαγή και τα συνδεόμενα θέματα με την εκπομπή ρύπων

33%

Στην αλλαγή προτιμήσεων των καταναλωτών προς τα φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα

ESG Δεικτες επιδοσης

Επιδόσεις μετρήσιμες με οικονομικό αποτύπωμα και κοινωνικό αντίκρισμα

Εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και την ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στις παραδοσιακές στρατηγικές επενδύσεων, καθώς και στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εταιρική λογοδοσία σε θέματα βιωσιμότητας. Η δημοσιοποίηση εταιρικών μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και η διαφάνεια σε θέματα ESG εξελίσσονται συνεχώς, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για πληροφορίες.

Η εταιρεία συμβάλλει στη μέτρηση και ποσοτικοποίηση της συμβολής της δημιουργίας Ατομικού Συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ βοηθώντας τους πελάτες της στην υιοθέτηση παγκόσμιων πλαισίων για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

ESG Δεικτες επιδοσης

ESG δείκτες επίδοσης και Ατομικό Σύστημα ΑΕΚΚ

Όποιος νοιάζεται κερδίζει

Οι δείκτες που προσμετρώνται στη διαχείριση του Ατομικού Συστήματος ΑΕΚΚ είναι :

C-E1

C-E1: Άμεσες εκπομπές

Υπολογισμός των μεικτών άμεσων εκπομπών ΑΦΘ (με τη χρήση του προτύπου Greenhouse Gas Protocol Corporate and Accounting Standard Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 305-1, SASB, CDP C6.1, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ
C-E2

C-E2: Έμμεσες εκπομπές

Υπολογισμός των μεικτών άμεσων εκπομπών ΑΦΘ (με τη χρήση του προτύπου Greenhouse Gas Protocol Corporate and Accounting Standard Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 305-2, SASB, CDP C6.2, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ
C-E3

C-E3: Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού

Υπολογισμός βάσει τύπου υπολογισμού του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 302-1, SASB, CDP C8.2a, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ
C-G1

C-G1: Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 102-20, GRI 102-32, SASB, ΕΚΒ-5
C-G3

C-G3: Πολιτική ασφάλειας δεδομένων

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 418-1, SASB
A-E1

A-E1: Άλλες έμμεσες εκπομπές

Υπολογισμός των μεικτών έμμεσων εκπομπών ΑΦΘ με τη χρήση του προτύπου Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 305-3, CDP C6.4a, SASB, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ
A-E2

A-E2: Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 102-15, SASB, CDP C2, TCFD, ΝΔΜΧΠ
A-G3

A-G3: Στόχοι ESG

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα : GRI 102-15, SASB, ΕΚΒ-3

Η επιχειρηματική κοινότητα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν το ευρύτερο περιβάλλον και η κοινωνία ευδοκιμεί.