Η ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ) συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους δείκτες αειφορίας που λαμβάνονται υπόψη από τους νέους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου για τη χρηματοδότηση έργων & επενδύσεων μέσω όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ή άλλων ιδιωτικών κεφαλαίων.

#makeTHEdifference

Το πρόβλημα

Αδρανή υλικά όπως σκύρα, χαλίκια, άμμοι ή βιομηχανικής προέλευσης όπως σκωρίες, ανακυκλωμένο σκυρόδεμα κ.α. σε συνδυασμό με κάποιο συγκολλητικό μέσο, τσιμέντο, άσφαλτο, κλπ. απαιτούνται για την κατασκευή κάθε έργου. Η περιορισμένη ακτίνα εμπορίας των υλικών αυτών και η σημαντική επιβάρυνση από το κόστος μεταφοράς των ίδιων, όπως και του σκυροδέματος, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους, που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος και το χρόνο κατασκευής του έργου.

Παράλληλα, οι εργασίες εκσκαφής, αποξήλωσης , καθαίρεσης , δημιουργούν απόβλητα, τα οποία χρήζουν, νομοθετικά και ηθικά, διαχείριση / ανακύκλωση/ανάκτηση. Οι διαδικασίες διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) στην Ελλάδα διέπονται απο τον Νόμο 4819/2021. Απαραίτητη διαδικασία, μέχρι σήμερα, η συνεργασία με Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης, η δημιουργία Ατομικού Συστήματος Διαχείρισης, η μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης συνεργαζόμενες με το Σύστημα και η διαχείριση τους από τις μονάδες αυτές.

Και οι δυο παραπάνω παράμετροι, απαιτούν διοικητικές διαδικασίες, χρόνο και φυσικά κόστος που επιβαρύνει τον ανάδοχο και τον ιδιοκτήτη του κάθε έργου.

Η λύση

Βέλτιστη λύση για την διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων σημαίνει ορατά περιβαλλοντικά ωφέλη και άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη.

Ορατά περιβαλλοντικά οφέλη σημαίνει, απαλλαγή από αδρανή απόβλητα, που καταλαμβάνουν χώρο & ρυπαίνουν το περιβάλλον, επαναφορά τους στην αλυσίδα αξίας ως χρήσιμα υλικά, μείωση της εξόρυξης ορυκτών πόρων , μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ιδιαίτερη έμφαση στο CO2.

Άμεσα οικονομικά οφέλη σημαίνει, μείωση κόστους μεταφορά και διαχείρισης των αποβλήτων, μείωση χρόνου κατασκευής ενός έργου, ανάκτηση υλικών και επαναχρησιμοποίηση τους στο ίδιο έργο από το οποίο παρήχθησαν ή σε άλλο έργο.

Έμμεσα οικονομικά οφέλη, σημαίνει η οικονομική ωφέλεια που δημιουργείται από την διαχείριση των ανθρακικών ρύπων (CO2, CH4, N2O) μέσω των νέων μηχανισμών διαχείρισης ( εμπόριο ρύπων, net zero projects, τομεακος προϋπολογισμός άνθρακα κ.α.).

Η εταιρεία

Αλλάζουμε τα δεδομένα στην διαχείριση των ΑΕΚΚ  Μετατρέπουμε την αλλαγή σε ωφέλεια

Προσφέρουμε υπηρεσίες για την σύσταση και  λειτουργία Ατομικού Συστήματος διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΣΕΔ ΑΕΚΚ) και την λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Σχεδιάζουμε  και υλοποιούμε στρατηγικές για την μετάβαση συστημάτων και εταιρειών στην κυκλική οικονομία.

Σύσταση και λειτουργία Ατομικού Συστήματος

Μειώστε το ανθρακικό αποτύπωμα του έργου σας αυξάνοντας την κερδοφορία σας

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας, με οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων των έργων να οδηγεί σε μετρήσιμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο κατασκευής τους.

Εκτελούμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και μελέτες για την σύσταση του Ατομικού Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Συμβάλουμε στον σχεδιασμό του κάθε έργου με τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων και την σύνταξη του ΣΔΑ.

Σχεδιάζουμε και παρακολουθούμε την βέλτιστη αξιοποίηση των παραγόμενων υλικών εντός του έργου ή σε άλλα έργα.

Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση και καταγράφουμε τις παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ και  ιχνηλατούμε την πορεία τους μέσω πλατφόρμας ιχνηλάτησης αποβλήτων.

Υπολογίζουμε τους δείκτες απόδοσης της διαδικασίας διαχείρισης / αξιοποίησης / επαναχρησιμοποίησης των ΑΕΚΚ (ESG, GRI, SDGs, UNGC).

Ενημερώνουμε και επικαιροποιούμε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των ΑΕΚΚ σύμφωνα με τις τρέχουσα νομοθετικές εξελίξεις.

Συμβάλλουμε στην αξιοποίηση του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τον υπολογισμό και την διαχείριση των ανθρακικών ρύπων (CO2, CH4, N2O) μέσω των νέων μηχανισμών διαχείρισης (εμπόριο ρύπων, net zero projects, τομεακος προϋπολογισμός άνθρακα κα).

 • Επιλύουμε όλες τις διαδικασίες, ώστε να διαχειριστείτε τα ΑΕΚΚ του έργου σας, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και φροντίζουμε τα παραγόμενα υλικά να είναι ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

 • Συμβάλλουμε στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κάθε έργου σας, αυξάνουμε την κεδροφορία της εταιρείας σας.

 • Υπολογίζουμε τη συμβολή του Ατομικού σας Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ στους Στόχους.

 • Επιλύουμε όλες τις διαδικασίες, ώστε να διαχειριστείτε τα ΑΕΚΚ του έργου σας, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και φροντίζουμε τα παραγόμενα υλικά να είναι ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

 • Συμβάλλουμε στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κάθε έργου σας, αυξάνουμε την κεδροφορία της εταιρείας σας.

 • Υπολογίζουμε τη συμβολή του Ατομικού σας Συστήματος Διαχείρισης ΑΕΚΚ στους Στόχους.

Λειτουργία Συλλογικού Συστήματος

Οδηγούμε την λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος στο σύγχρονο μονοπάτι της κυκλικής οικονομίας

Προσφέρουμε υπηρεσίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας Συλλογικού Συστήματος διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ)

Σύνταξη business plan τριετίας για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος

Παρακολούθηση επίτευξης των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου σε τριμηνιαία βάση και προτάσεις βελτίωσης όπου είναι απαραίτητο.

Παρακολούθηση των έργων που δημοπρατούνται εντός της εμβέλειας λειτουργίας του Συστήματος.

Καταγραφή των υλικών που παράγονται & πορεία χρήσης. Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας παραγωγής - ανάκτησης.

Υπολογισμός δεικτών περιβαλλοντικού αποτυπώματος διαχείρισης ΑΕΚΚ ανά μονάδα διαχείρισης.

Παρακολούθηση των εξελίξεων του Circular Economy Pack και εφαρμογή του στην λειτουργία του Συστήματος.

 • H ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ οδηγεί στην κλιματική ουδετερότητα.

 • Υπολογίζουμε τους τρεις κύριους δείκτες μέτρησης της κυκλικής οικονομίας και τη συμβολή του συστήματος σας στην αποδοτικότητα πόρων.

 • Πετυχαίνουμε τους στόχους ανάκτησης των ΑΕΚΚ, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 • H ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ οδηγεί στην κλιματική ουδετερότητα.

 • Υπολογίζουμε τους τρεις κύριους δείκτες μέτρησης της κυκλικής οικονομίας και τη συμβολή του συστήματος σας στην αποδοτικότητα πόρων.

 • Πετυχαίνουμε τους στόχους ανάκτησης των ΑΕΚΚ, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας

Κερδίζετε περισσότερα, κάνοντας λιγότερα

Βοηθάμε τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ, τα ατομικά συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ και τις κατασκευαστικές εταιρείες στην μετάβαση τους στην κυκλική οικονομία

Σχεδίαση στρατηγικής για την μετάβαση του συστήματος ή της εταιρείας στην κυκλική οικονομία (διαδικασίες, αξιοποίηση αποβλήτων & υλικών).

Εξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος ή της εταιρείας.

Σχεδιασμός και παρακολούθηση δεικτών ( KPI’s) κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας για την παρακολούθηση της επίδοσης του συστήματος ή της εταιρείας.

Πρακτικές λύσεις υλοποίησης των στόχων κυκλικής οικονομίας.

Αναζήτησή πιθανών συνεργατών (από διάφορους τομείς υλικών) για το κλείσιμο του κύκλου των υλικών (παραγωγή- μεταφορά - κατανάλωση - αξιοποίηση - επαναχρησιμοποίηση).

Επαναπροσδιορισμός της αλυσίδας εφοδιασμού κατασκευαστικών υλικών.

Υπολογισμός και παρακολούθηση δεικτών που  συμβάλλουν στην απόδειξη  εφαρμογής των κανόνων κυκλικής οικονομίας, καλύπτουν την κάθε φάση παραγωγής, διαχείρισης αποβλήτων, αποδοτικότητας πόρων και ανταγωνιστικότητας του συστήματος ή της εταιρεία

Υπολογισμός και παρακολούθηση ανθρακικού αποτυπώματος από την λειτουργία του συστήματος ή της εταιρείας, προτάσεις αξιοποίησης του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την διαχείριση τους (CO2, CH4, N2O) μέσω των νέων μηχανισμών διαχείρισης ( εμπόριο ρύπων, net zero projects, τομεακος προϋπολογισμός άνθρακα κα).

 • Η κλιματική ουδετερότητα και η ειλικρινής βιωσιμότητα επιτυγχάνονται εφαρμόζοντας τους κανόνες κυκλικής οικονομίας.

 • Η διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού στην διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι εδώ. Εμείς σας δείχνουμε τον δρόμο.

 • Βρεθείτε στην σωστή πλευρά των εξελίξεων. Ακολουθείστε την κυκλική κατασκευή στην πράξη.

 • Η κλιματική ουδετερότητα και η ειλικρινής βιωσιμότητα επιτυγχάνονται εφαρμόζοντας τους κανόνες κυκλικής οικονομίας.

 • Η διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού στην διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι εδώ. Εμείς σας δείχνουμε τον δρόμο.

 • Βρεθείτε στην σωστή πλευρά των εξελίξεων. Ακολουθείστε την κυκλική κατασκευή στην πράξη.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΟ

Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος στο “επιχειρείν” όπου κάθε έργο σχεδιάζεται, υλοποιείται και λειτουργεί έχοντας λάβει ισότιμα υπόψη και τους τρεις παράγοντες: περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία. Μέσα από τις υπηρεσίες μας συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της κοινωνίας εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες ενός έργου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΙΔΙΟ

Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος στο “επιχειρείν” όπου κάθε έργο σχεδιάζεται, υλοποιείται και λειτουργεί έχοντας λάβει ισότιμα υπόψη και τους τρεις παράγοντες: περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία. Μέσα από τις υπηρεσίες μας συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της κοινωνίας εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες ενός έργου.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Δεν οδηγούμε απλά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην κατασκευή, δημιουργούμε γνώση και επαγρύπνηση για να σας βοηθήσουμε να ακολουθήσετε και εσείς.

Γνωρίστε περισσότερα για την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα πόρων.