“Το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο στη γλώσσα των αριθμών”, Πυθαγόρας

– Η εργαλειοθήκη μιας νέας οικονομίας –

#makeTHEdifference

Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση, γνωστοί ως ESG criteria, αναφέρονται στους τρεις βασικούς πυλώνες για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των κοινωνικών επιπτώσεων μιας επένδυσης σε ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ, ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ ή ένα οργανισμό.

Εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), τα οποία είναι ουσιαστικά για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη

Eνσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων

Η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές.

Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της, δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG.

Η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων προς παραγωγικές χρήσεις. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές.

Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της, δημιουργώντας κίνητρα για τη βελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG.

Επιδόσεις μετρήσιμες με οικονομικό αποτύπωμα και κοινωνικό αντίκρισμα στο Ατομικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ

Εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και την ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στις παραδοσιακές στρατηγικές επενδύσεων, καθώς και στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εταιρική λογοδοσία σε θέματα βιωσιμότητας. Η δημοσιοποίηση εταιρικών μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και η διαφάνεια σε θέματα ESG εξελίσσονται συνεχώς, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για πληροφορίες.

Η εταιρεία μας συμβάλλει στη μέτρηση και ποσοτικοποίηση της συμβολής της δημιουργίας Ατομικού Συστήματος διαχείρισης ΑΕΚΚ βοηθώντας τους πελάτες μας στην υιοθέτηση παγκόσμιων πλαισίων για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Οι δείκτες που προσμετρώνται στην διαχείριση του Ατομικού Συστήματος ΑΕΚΚ είναι:

C-E1: Άμεσες εκπομπές

Υπολογισμός των μεικτών άμεσων εκπομπών ΑΦΘ (με τη χρήση του προτύπου Greenhouse Gas Protocol Corporate and Accounting Standard
Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 305-1, SASB, CDP C6.1, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ

C-E2: Έμμεσες εκπομπές

Υπολογισμός των μεικτών άμεσων εκπομπών ΑΦΘ (με τη χρήση του προτύπου Greenhouse Gas Protocol Corporate and Accounting Standard
Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 305-2, SASB, CDP C6.2, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ

C-E3: Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού

Υπολογισμός βάσει τύπου υπολογισμού του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών:
Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 302-1, SASB, CDP C8.2a, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ

C-G1: Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 102-20, GRI 102-32, SASB, ΕΚΒ-5

C-G3: Πολιτική ασφάλειας δεδομένων

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 418-1, SASB

A-E1: Άλλες έμμεσες εκπομπές

Υπολογισμός των μεικτών έμμεσων εκπομπών ΑΦΘ με τη χρήση του πρωτύπου Corporate Value Chain  Accounting and Reporting Standard
Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 305-3, CDP C6.4a, SASB, ΕΚΒ-13, ΝΔΜΧΠ

A-E2: Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 102-15, SASB, CDP C2, TCFD, ΝΔΜΧΠ

A-G3: Στόχοι ESG

Σχετικά πλαίσια και πρότυπα: GRI 102-15, SASB, ΕΚΒ-3

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΘΗΝΑ

Αστροναυτών 1, Μαρούσι 151 26

+30 211 10 69 311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.


Δεν οδηγούμε απλά στην βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην κατασκευή, δημιουργούμε γνώση και επαγρύπνηση για να σας βοηθήσουμε να ακολουθήσετε και εσείς.

Γνωρίστε περισσότερα για την κυκλική οικονομία και την αποδοτικότητα πόρων.